Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er: Rygmarvsbrokforeningen af 1988.

Det er foreningens formål at: – støtte forældre med et barn med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus med henblik på at sikre den nødvendige psykiske og praktiske støtte til barnets udvikling. – støtte arbejdet for bedre vilkår for voksne med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus. – lade børn/unge med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus mødes for at støtte deres personlige udvikling gennem samvær med ligestillede og udveksling af erfaringer. – medvirke til information om hjælpemidler, for i størst muligt omfang at blive selvhjulpen. – informere myndighederne om foreningen og dens muligheder for støtte til familier i samme situation. – vejlede pædagoger, lærere og andre faggrupper om børns og unges behov og muligheder.

§ 2 Medlemskab

Foreningen er for personer med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus og deres forældre/plejeforældre. Foreningen er dannet af forældre til børn/unge med rygmarvsbrok samt af voksne med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus.

Der er 5 typer medlemskab:

– familiemedlemskab for forældre/plejeforældre til børn med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus. – familiemedlemskab for voksne med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus. – ungdomsmedlemskab for personer fra 16 til 23 år med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus. – voksenmedlemskab for personer over 23 år med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus. – støttemedlemskab for personer med interesse for foreningen.

Foreningen opkræver kontingent for alle typer medlemskab. Størrelsen af kontingent fastsættes på årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 3 Aktiviteter

Foreningens virksomhed foregår på møder, kurser eller lejre og ved direkte kontakt til forældre og børn/unge med behov for vejledning.

For at deltage i arrangementer med deltagerbetaling, skal medlemskontingent være betalt.

§ 4 Lokale arbejdsgrupper

Foreningen kan supplere sig med lokale arbejdsgrupper, som skal arbejde inden for rammerne af foreningens vedtægter.

Grupperne udpeger en repræsentant, som er kontaktperson til bestyrelsen.

De lokale arbejdsgrupper kan ansøge foreningens bestyrelse om økonomisk støtte til arrangementer.

Grupperne får dækket driftsudgifter efter regler fastsat af foreningens bestyrelse.

§ 5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer.

Formand og kasserer vælges på årsmødet. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden med valg af: Næstformand, kasserersuppleant samt sekretær.

Næstformanden træder i stedet for formanden, hvis denne afgår inden for en valgperiode og sidder indtil næste valg. Kasserersuppleanten træder i stedet for kassereren, hvis denne afgår inden for en valgperiode og sidder indtil næste valg. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal. Suppleanten er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Opbruges suppleanterne, opsupplerer bestyrelsen sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 ud af bestyrelsens 7 medlemmer er til stede.

Ved afstemning afgøres hver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.”

§ 6 Tegningsret og hæftelser

Foreningen tegnes af formand og kassere for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassere i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer

§ 7 Årsmødet

Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Årsmødet afholdes inden 1. maj.

Bestyrelsen indkalder til årsmødet senest 8 uger før mødets afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 ugerfør årsmødet. For forslag til vedtægtsændringer henvises til § 9.

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent og vicedirigent .

2. Valg af 3 stemmetællere.

3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse

5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.

7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.

11. Evt.

Ekstraordinært årsmøde afholdes med 4 ugers varsel, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden til formanden.

§ 8 Afstemning og stemmeret

Afstemning foretages skriftligt, såfremt ønske herom fremsættes. Beslutning tages ved simpelt flertal, jf. dog § 9 og § 10. For at være stemmeberettiget, skal kontingent være betalt inden årsmødet. Der kan afgives én stemme pr. medlemskab, dog har støttemedlemmer ikke stemmeret.

Et medlem kan stemme ved fuldmagt fra maksimalt 2 medlemskaber.

Støttemedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 9 Regnskabet

Foreningens økonomi er afhængig af medlemsbidrag og tilskud fra fonde m.v.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab, i sin helhed, skal revideres af en registreret revisor.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

Bestyrelse og medlemmer hæfter kun med foreningens midler.

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at ændringsforslag godkendes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Medlemmers forslag til ændring af vedtægterne fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før årsmødet afholdes. Forslag til ændringer af vedtægterne fremsendes til medlemmerne, ekskl. støttemedlemmer, senest 3 uger før årsmødet.

§ 11 Ophævelse af foreningen

Forslag til ophævelse af foreningen kræver først en godkendelse på årsmødet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der indkaldes derefter til ekstraordinært årsmøde inden 6 uger med 4 ugers varsel.

På det ekstraordinære årsmøde kræves almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

§ 12 Afhændelse af formue og aktiver ved ophævelse

Ved foreningens ophævelse, skal bestyrelsen vælge at overlade foreningens formue til en forening/organisation, som er optaget på listen over fradragsberettigede gavemodtagere i henhold til ligningslovens § 8A, og som arbejder til gavn for fysisk handicappede børn/unge.

Revideret på årsmødet 2021