Vi indkalder til Årsmøde i rygmarvsbrokforeningen - SØNDAG den 7/4 kl 9.30 

 

Mødet finder sted på Vildbjerg Sports og kulturcenter

Adresse: Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg

 

Vi glæder os til at se jer alle:-))

 

Bestyrelsen:-)

 

Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Årsmødet afholdes inden 1. maj.

Bestyrelsen indkalder til årsmødet senest 8 uger før mødets afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 ugerfør årsmødet. For forslag til vedtægtsændringer henvises til § 9.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent og vicedirigent .
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
 7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.
 11. Evt.

Ekstraordinært årsmøde afholdes med 4 ugers varsel, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden til formanden.